Algemene Voorwaarden van Dump 67 gevestigd te Jubbega – Friesland.

Ingangsdatum 09-04-2019

1 Identiteit van de ondernemer

 • Dump 67
 • Gorredijksterweg 67B
 • Telefoonnummer: 0516-427516
 • KvK-nummer: 52262014
 • BTW-identificatienummer: NL001430854B10

2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dump 67 en de klant vanaf 11-02-2020. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dump 67.

2.2 Door een bestelling bij ons te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden. Dump 67 behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Dump 67 en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.4 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door Dump 67 in het aanbod worden genoemd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dump 67 niet.

3 Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dump 67 bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, probeert Dump 67 in samenspraak met de klant, een passend alternatief aan te bieden.

3.3 Aan de leveringsplicht van Dump 67 zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dump 67 geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.6 Betalingen kunnen gedaan worden via de aangeboden mogelijkheden op de website Dump 67. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Dump 67 te melden

4 Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- zet en typefouten. Voor de gevolgen van druk- zet en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

5 Zichttermijn / herroepingsrecht/ruilen

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:46a t/m j.), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Dump 67. De afnemer dient te kunnen aantonen dat de geleverde zaken binnen 14 werkdagen na annulering zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Dump 67 er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

5.3 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

5.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en bijzondere bestellingen (bijvoorbeeld specifieke reserve onderdelen).
 • Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
 • Batterijen en accu’s, audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

5.4 Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Daarom adviseren wij u om alle geleverde toebehoren zorgvuldig te bewaren.

5.5 Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 8 dagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden.
De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. Voor toezending van de nieuwe artikelen brengen wij opnieuw verzendkosten in rekening.

6 Privacy

6.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden door Dump 67 voor een voorspoedige bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Dump 67 kan in de toekomst de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden gebruiken, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven. Uiteraard kan de klant zich hiervoor afmelden, instructie daarvoor staan altijd vermeld.

6.2 Dump 67 respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Dump 67 zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden. Bij vermoeden van fraude, misbruik en gevaar zal Dump 67 contact opnemen met de relevante instanties. (Dit i.v.m. met het soort product dat wij verkopen).

7 Garantie

7.1 Dump 67 garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.2 De garantietermijn van Dump 67 komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Dump 67 is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dump 67) deze gebreken schriftelijk te melden aan Dump 67. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Dump 67 schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient binnen 14 werkdagen na melding te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Dump 67 gegrond worden bevonden, zal Dump 67 naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dump 67 en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Dump 67) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dump 67 gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dump 67 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Dump 67 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. De door Dump 67 verleende garantie vervalt bij normaal te verwachten slijtage, verkleuring of beschadiging. Ook vervalt de garantie zolang de afnemer jegens Dump67 in gebreke is en bij beschadiging of defect ten gevolge van:

 • Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
 • Gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik
 • (Over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte en andere extreme blootstellingen;
 • Reparaties verricht door de klant zelf of door derden.
 • Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

7.6 Dump 67 behoudt zich het recht voor een restocking fee te hanteren van minimaal 20% van de aanschafprijs.

8 Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Dump 67 zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Dump 67 slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Dump 67 gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Dump 67 kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9 Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Dump 67 en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Dump 67 op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Dump 67 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10 Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Dump 67 gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11 Overmacht

11.1 Dump 67 is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dump 67 alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Dump 67 behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dumpstore Friesland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Dump 67 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Dump 67 met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 7 geregelde garantie.

12.2 Dump 67 is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

12.3 Dump 67 is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of gegevensverstrekking van de klant. Ook is Dump 67 niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.

12.4 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Dump 67 beperkt tot het bedrag van de betreffende bestelling.

13 Transportrisico

13.1 Dump 67 draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

13.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Dump 67 in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Dump 67 over.

13.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van Dump 67 naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Dump 67 gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door Dump 67 aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Dump 67 zolang de afnemer de vorderingen van Dump 67 uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Dump 67 wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2 De door Dump 67 geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dump 67 of een door Dump 67 aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Dump 67 haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Dump 67 zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dump 67.

15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dump 67 en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij Dump 67 er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

16 Overige Bepalingen

16.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Dump 67 -al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dump 67 kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Dump 67 is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.